S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

 


Úvod » OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 


1. Všeobecné obchodní podmínky FONAP Litovel s.r.o.

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a aplikují se na všechny vztahy vznikající ze smlouvy kupní či o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností FONAP Litovel s.r.o., jakožto prodávajícím/zhotovitelem (dále jen „FONAP“) a kupujícím/objednatelem (dále jen „odběratel“), jejímž předmětem je odevzdání zboží či provedení díla FONAP (dále také jen „dodání plnění“).

 

1.2. V případě odlišné úpravy práv a povinností FONAP a odběratele ve smlouvě a těchto VOP mají ustanovení smlouvy přednost.

 

1.3. Všechny dokumenty smlouvy se budou považovat za vzájemně se doplňující a/nebo vysvětlující. V případě konfliktu bude výklad dokumentů a pořadí jejich priority následující, není-li ve smlouvě stanoveno jinak: (a) smlouva, včetně všech konkrétních podmínek začleněných do smlouvy, (b) přílohy ke smlouvě, (c) tyto VOP, (d) pokud je to aplikovatelné, ostatní dokumenty.

 

1.4 Jiné obchodní podmínky než VOP se na výše uvedené vztahy nepoužijí, a to ani v případě, že jsou FONAP známy nebo mu byly předloženy. FONAP není vázán žádnými podmínkami, pokud nejsou výslovně písemně odsouhlaseny k tomu oprávněným zástupcem FONAP.

 

2. Postup při uzavření smlouvy

 

2.1. Kupní smlouva musí být uzavřena v písemné formě či přes elektronický prostředek. Smlouva se stane platnou a účinnou jakmile nastane kterákoli z níže uvedených skutečností: (a) dnem podpisu oběma smluvními stranami, nebo (b) jakmile FONAP písemně potvrdí přijetí objednávky odběratele, a to kdykoli během sedmi (7) dnů po jejím přijetí, přičemž potvrzení se změnami (včetně odchylné úpravy obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách) se má za nový návrh, který je odběratel – v případě, že má zájem na uzavření smlouvy – povinen akceptovat ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy mu byl takový projev vůle FONAP doručen.

 

2.2. Dokumentace je součástí plnění, pouze pokud si odběratel její dodání ve smlouvě nebo objednávce vymínil a FONAP následně dodání dokumentace potvrdil nebo ve smlouvě odsouhlasil.

 

3. Plnění, dodací podmínky, doklady k plnění

 

3.1. FONAP dodá plnění v místě, termínu, množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě. Je-li doba dodání určena lhůtou, je FONAP oprávněn dodat plnění kdykoli během této lhůty. Není-li doba dodání určena přesným dnem, FONAP vyzve odběratele k převzetí plnění nejméně 1 den přede dnem plánovaného dodání plnění. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou smluvené termíny (lhůty) dodání pouze přibližné.

 

3.2. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, realizuje se dodání plnění v obchodní paritě EXW – Senice na Hané, bez obalu (INCOTERMS 2010). Plnění se považuje za dodané v okamžiku, kdy FONAP umožní odběrateli nakládat s plněním v ujednaném místě plnění. Pro případ, že má FONAP zboží odeslat, považuje se plnění za dodané odběrateli okamžikem předání plnění prvnímu dopravci k přepravě plnění pro odběratele. FONAP je povinen pojistit plnění pro přepravu pouze v případě, že je to výslovně uvedeno ve smlouvě.

 

3.3. Dodání plnění ze strany FONAP je podmíněno včasným dodáním veškerých potřebných podkladů odběratelem, obdržením nutných povolení, souhlasů a schválení, poskytnutím potřebné součinnosti, dodržením dohodnutých platebních podmínek a jiných povinností odběratele. Nebudou-li uvedené předpoklady včas splněny, přiměřeně se prodlužuje doba dodání stanovená pro uskutečnění dodávky plnění. Plnění FONAP je rovněž podmíněno tím, že odběratel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou již provedené dodávky plnění. Po dobu takového prodlení odběratele, není FONAP v prodlení s dodáním plnění a sjednaná doba dodání se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení odběratele. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není FONAP povinen k dodání plnění před poskytnutím takové platby či plateb.

 

3.4. Odběratel je povinen (a) plnění převzít ve sjednaném termínu a/nebo v termínu, jež mu byl FONAP oznámen v souladu s čl. 3.1 VOP, (b) jeho převzetí písemně potvrdit v dodacím listě nebo předávacím protokole a (c) potvrzenou kopii zaslat (předat) FONAP. Za řádné plnění se považuje i funkční plnění, které má pouze takové vady či nedodělky, které nebrání řádnému užívání plnění k účelu sjednanému ve smlouvě nebo k účelu vzhledem k povaze a předmětu plnění obvyklému. FONAP je oprávněn dodat plnění též před sjednaným termínem. Spolu s plněním dodá FONAP odběrateli dokumentaci a doklady potřebné k převzetí a řádnému užívání plnění, popř. další sjednanou dokumentaci. Jestliže odběratel plnění užívá, nebo jej dále převede, považuje se plnění za řádně dodané a převzaté odběratelem.

 

3.5. V případě, že odběratel nepřevezme plnění do patnácti (15) dnů ode dne jeho dodání, je FONAP oprávněn plnění uskladnit na náklady a riziko odběratele, když skladné se pro tento případ sjednává ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den skladování. Jestliže odběratel plnění nepřevezme ani v dodatečně určené nejméně třiceti (30) denní lhůtě, je FONAP oprávněn od smlouvy odstoupit bez dalšího a vyúčtovat odběrateli, vedle náhrady škody a skladného, smluvní pokutu ve výši patnácti (15) % z celkové ceny plnění.

 

3.6. Bude-li plnění pozdrženo na žádost odběratele, je FONAP oprávněn účtovat odběrateli náklady na skladování, případně náklady na přerušení prací.

 

3.7. Není-li výslovně dohodnuto jinak, FONAP není povinen dodat plnění před zaplacením celé ceny plnění. Stejně tak je FONAP oprávněn pozastavit plnění nebo jeho část v případě, že má za odběratelem existující pohledávku po lhůtě splatnosti včetně pohledávek z jiných objednávek a obchodních vztahů.

 

3.8. Veškeré doklady vztahující se k dodanému plnění budou vyhotoveny v českém jazyce. Jejich překlad je FONAP povinen zajistit pouze v případě, že tak vyplývá ze smlouvy.

 

3.9. Plnění dodává FONAP bez obalu nebo zabalené způsobem přiměřeným k zachování a ochraně plnění standardními obaly, které pro takové plnění obvykle FONAP používá.

 

4. Cena, způsob placení a platební podmínky

 

4.1. Cena je sjednána dohodou a je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné apod., není-li dohodnuto jinak.

 

4.2. Zavázal-li se FONAP rovněž k instalaci, montáži, či uvedení plnění do provozu, je odběratel povinen FONAP kromě sjednané ceny uhradit veškeré další v souvislosti s tím účelně vynaložené náklady.

 

4.3. Cenu je odběratel povinen zaplatit na základě vystavené faktury společností FONAP – daňového dokladu zaslaného odběrateli, který bude vystaven po uzavření smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li splatnost faktury se společností FONAP dohodnuta jinak. Cena musí být zaplacena na bankovní účet  FONAP, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýchkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Závazek odběratele k zaplacení ceny je splněn okamžikem připsání částky za plnění na účet FONAP.

 

4.4. Je-li sjednáno poskytnutí zálohové platby, je odběratel povinen ji na účet FONAP včas poskytnout na základě zálohové faktury vystavené FONAP.

 

4.5. Odběratel je oprávněn jednostranně započíst pouze takové pohledávky, které jsou splatné, vymahatelné, nepromlčené, které nejsou mezi stranami sporné, a to pouze za předpokladu, že takový zápočet byl písemně odsouhlasen FONAP. FONAP je oprávněn započíst vůči odběrateli jakékoli splatné pohledávky. Odběratel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za FONAP plynoucí z této smlouvy a/nebo tuto smlouvu či její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu FONAP. Pokud bude odběratel v prodlení s jakoukoli platbou ve vztahu ke FONAP, potom se stávají splatnými veškeré pohledávky FONAP za odběratelem ze vzájemného obchodního styku.

 

5. Smluvní pokuty a sankce

 

5.1. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny, je FONAP oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a následně smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud je odběratel v prodlení déle jak 15 dnů. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů ode dne jejího vyúčtování odběrateli.

 

5.2 Celkový rozsah odpovědnosti FONAP za škodu, která odběrateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše deseti (10) % celkové ceny za plnění dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda. Ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené ze strany FONAP odběrateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně.

 

6. Přechod nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práv

 

6.1. Vlastnické právo k plnění přechází na odběratele úplným zaplacením ceny, popř. dalších plnění vyplývajících ze smlouvy. Dokud odběratel nenabude vlastnické právo k plnění, nesmí s plněním činit žádné dispoziční úkony bez předchozího písemně uděleného souhlasu FONAP. Pokud odběratel činí dispoziční úkon s plněním, je povinen osobě, vůči níž úkon činí, oznámit výhradu vlastnictví FONAP. Až do přechodu vlastnického práva má FONAP oprávnění odebrat na náklady odběratele zpět plnění a za tímto účelem vstupovat do prostor a na pozemky, kde se plnění nachází.

 

7. Jakost a provedení zboží, odpovědnost za vady, množství zboží

 

 

7.1. FONAP odpovídá za vady, které má plnění v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na plnění na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku.

 

7.2. Byly-li použity podle smlouvy při výrobě plnění věci předané odběratelem, neodpovídá FONAP za vady plnění, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže FONAP při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu plnění nebo na jejich nevhodnost odběratele upozornil, avšak odběratel trval na jejich použití.

 

7.3. Jestliže FONAP dodá plnění před uplynutím doby pro jeho dodání, může až do uplynutí lhůty k jeho dodání chybějící část nebo chybějící množství dodaného plnění dodatečně dodat nebo dodat náhradní plnění za vadné, nebo vady dodaného plnění opravit. V tomto případě se má za to, že plnění bylo dodáno bez vad.

 

 

8. Záruka a reklamace

 

8.1. Záruční doba na dodané plnění je 24 měsíců a počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci z FONAP na odběratele, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.

 

8.2. Poskytnutí záruky je podmíněno uhrazením všech splatných závazků odběratele vůči FONAP. Pokud bude odběratel v době reklamace vady plnění v prodlení s úhradou některého ze svých splatných závazů vůči FONAP, je FONAP oprávněn řešení reklamačního nároku přerušit po dobu prodlení odběratele s úhradou svých závazků vůči FONAP, aniž by však došlo k přerušení nebo prodloužení záruční doby.

 

8.3. Za výrobky jiných dodavatelů použitých k výrobě plnění nebo dodávaných s plněním, odpovídá FONAP pouze v rozsahu, v jakém za ně odpovídá jeho subdodavatel. FONAP je oprávněn vyřídit reklamaci týkající se těchto výrobků postoupením nároků vůči subdodavateli na odběratele.

 

8.4. FONAP neodpovídá za drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost a užití dodaného plnění odběratelem nebo jestliže byly způsobeny nekvalifikovanou činností odběratele, třetí osobou nebo okolnostmi vyšší moci nebo vznikly v důsledku nepřiměřeného namáhání, nedodržení předaných provozních předpisů, vadné údržby, zamrznutí, koroze, chemických, elektrických nebo elektrolytických vlivů. Ze záruky je oprávněn výhradně odběratel, který není oprávněn toto právo přenést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu FONAP.

 

8.5. Odběratel je povinen plnění při převzetí prohlédnout s náležitou péčí a případné vady, které je možné takovou prohlídkou zjistit, neprodleně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku zjištění vady, nebo od okamžiku, kdy mohla být vada při vynaložení náležité pečlivosti zjištěna (nejpozději však do konce záruční doby), písemně reklamovat u FONAP, jinak jeho práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky zanikají. Existence vad či uplatnění reklamace neopravňuje odběratele k odstoupení od smlouvy, pozastavení plateb či jinému neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. V reklamaci musí odběratel vždy popsat, jak se vady projevují, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a připojit vhodné důkazní prostředky. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nebo se smlouvou se považuje za neuplatněnou. FONAP je oprávněna se přesvědčit o reklamovaných vadách na místě prostřednictvím svých zástupců, za účasti odběratele, o výsledku šetření bude sepsán vždy protokol. V případě oprávněně reklamované vady písemně uznané FONAP je FONAP povinen dle své volby buďto odstranit vadu nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny. Zvolený způsob vyřízení reklamace sdělí FONAP odběrateli neprodleně po posouzení reklamace. Odstraněním vady nebo poskytnutím slevy je reklamace zcela vyřízena a odběrateli nenáleží žádné další nároky.

 

8.6. V případě, že již cena byla uhrazena, FONAP se zavazuje částku odpovídající dohodnuté slevě z ceny plnění vrátit odběrateli do 1 (jednoho) měsíce ode dne uzavření dohody o vyřízení reklamace. Odběratel v tomto případě nemá nárok na úhradu úroku z prodlení. Nebyla-li cena již v celé výši zaplacena, není odběratel oprávněn pohledávku z titulu slevy z ceny jednostranně započíst vůči pohledávce FONAP na její zaplacení.

 

9. Odstoupení od smlouvy

 

9.1. Bez omezení jiných práv a nároků FONAP, může FONAP okamžitě odstoupit od celé smlouvy nebo její části písemným oznámením odběrateli, bez jakékoli povinnosti vůči odběrateli, jestliže

(a) odběratel podstatně porušil své závazky, včetně jakéhokoli porušení smlouvy, které odběratel nenapravil do třiceti (30) dnů poté, co byl na ně upozorněn FONAP;

(b) odběratel neposkytl dostatečnou součinnost dle smlouvy, nebo je jinak v prodlení a neposkytuje adekvátní ujištění, že odběratel bude moci splnit své závazky včas a řádně podle smlouvy;

(c) odběratel je v úpadku nebo se stane insolventní, v důsledku toho jedná s věřiteli, má jmenovaného likvidátora nebo správce, zahájí likvidaci nebo podobné řízení nebo omezuje činnost podniku nebo hrozí, že zastaví činnost podniku nebo není schopen platit své splatné dluhy;

(d) odběratel neoprávněně nakládá s výsledky duševního vlastnictví FONAP. V případě, že FONAP z některého z výše uvedeného důvodu odstoupí od smlouvy, nepřísluší odběrateli náhrada nákladů a škody s tím související. FONAP není oprávněna odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud odběratel na její výzvu neprodleně uhradí plnou cenu za plnění nebo poskytne dostatečné záruky za její uhrazení.

 

9.2. Odběratel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách.

 

9.3. Došlo-li k platnému a účinnému odstoupení od smlouvy, jsou si účastníci smlouvy povinni vrátit vše, co bylo před odstoupením poskytnuto na základě smlouvy druhým účastníkem. V případě vrácení poskytnutého peněžitého plnění nemá druhý účastník nárok na úhradu úroků. Pokud byly se zbožím/dílem předány doklady v listinné nebo elektronické podobě, zavazuje se odběratel tyto doklady vrátit spolu se zbožím/dílem, a to nepoškozené a úplné.

 

10. Řešení sporů

 

10.1. V případě vzniku sporu mezi účastníky smlouvy v souvislosti s touto smlouvou se účastníci zavazují řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k vyřešení sporu, bude předložen tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu. Mezi účastníky bylo v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodnuto, že pro rozhodování sporu mezi nimi je místně příslušný soud, v jehož obvodu má FONAP své sídlo.

 

11. Ochrana informací

 

11.1. Každá strana bude uchovávat v přísně důvěrnosti všechny informace a materiály poskytnuté druhou stranou v souvislosti s touto smlouvou, vyjma informací, které jsou všeobecně známé, a neprozradí je třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro své potřeby. Účastníci se zavazují učinit taková opatření, která zajistí splnění povinností shora uvedených rovněž jejich zaměstnanci a členy orgánů, a to i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného obdobného vztahu. V případě porušení povinností těmito osobami odpovídá dotčená strana stejně jako by předmětnou povinnost porušila sama.

 

11.2. Všechny informace poskytnuté FONAP ve spojení se smlouvou, stejně jako všechny dokumenty nebo data, které jsou z těchto informací odvozené nebo se na nich zakládají, zůstanou majetkem FONAP a jsou předmětem obchodního tajemství. Všechna práva duševního vlastnictví vznikající ze splnění smlouvy se stanou majetkem FONAP.

 

12. Různé

 

12.1. S výjimkou toho, kde smlouva výslovně uvádí jinak, všechny dodatky ke smlouvě budou závazné pouze v písemné podobě a podepsané řádně pověřeným zástupcem/zástupci smluvních stran.

 

12.2. Smlouva představuje a bude představovat úplnou dohodu smluvních stran a porozumění mezi smluvními stranami ve vztahu ke všem záležitostem v ní obsažených a nahrazuje všechna předchozí ústní i písemná prohlášení, jednání, závazky, sdělení a prohlášení jakéhokoli druhu.

 

12.3. Odběratel není oprávněn uplatnit zadržovací a zástavní právo na žádný majetek FONAP.

 

12.4. Každé porušení povinnosti odběratele se bude považovat za podstatné porušení této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

12.5. Každé oznámení, které má být dáno některé ze smluvních stran podle smlouvy, bude písemné a bude dodáno osobním doručením nebo zasláno kurýrem, poštou nebo faxem na příslušnou adresu, která byla pro tento účel uvedena ve smlouvě. Každé oznámení podle této smlouvy se bude považovat za doručené (a) v den osobního doručení nebo odmítnutí přijetí při osobním doručení, (b) první pracovní den v zemi přijímající strany po odeslání, jestliže je odesíláno faxem, (c) v den doručení, jestliže je doručováno kurýrem nebo poštou. Každá smluvní strana může změnit svou uvedenou adresu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně. Veškerá komunikace zabývající se každodenní obchodní činností mezi smluvními stranami se může provádět elektronickou poštou (emailem).

 

13. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Veškeré doplňky, úpravy a změny těchto VOP musí být provedeny písemnou formou ve smlouvě s přesným uvedením, které části VOP se pro daný obchodní případ upravují a jak, a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

 

13.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhlášení FONAP.

 

V Senici na Hané, dne 23. května 2016


ZTUyM2IyN